แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวปัตตานี 9
ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวปัตตานี 9
จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวปัตตานี 7
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯและลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวปัตตานี 11
จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมือง จังหวัดสงขลา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวปัตตานี 9
จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าว จังหวัดสงขลา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวปัตตานี 12
จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมือง จังหวัดยะลา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวปัตตานี 11
จัดอบรมเกษตรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าว จังหวัดยะลา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวปัตตานี 12
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวปัตตานี 11
ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวปัตตานี 11
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวปัตตานี 9
ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวปัตตานี 11
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวปัตตานี 10
ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวปัตตานี 8
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวปัตตานี 10