hbds10900x660

 

banner60 64 1 62

 anigif

seed

                            ข้อมูล  ณ  วันที่  11  กรกฎาคม  2563
       พันธุ์ข้าว  ชั้นพันธุ์ / ฤดู

กิโลกรัมละ

        (บาท)

คงคลัง

(กก.)

ราคาต่อกระสอบ
ข้าว เล็บนกปัตตานี

   ข / ฝ / 62

        21.00

            -

       525

ข้าว กข29    จ / ล / 63         16.00             -        400
ข้าว กข41    จ / ล / 63         16.00             -        400

                              หมายเหตุ : เกษตรกรทั่วไป ซื้อตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ลด 5%

                                           ตัวแทนจำหน่าย ซื้อตั้งแต่ 5,000 - 499,999 บาท  ลด 5%

                                           ตัวแทนจำหน่าย ซื้อตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป  ลด 8%

call08

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และระดับอำเภอ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด (จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา)

อ่านต่อ

  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงาน (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมงานสัมมนาวิชาการข้าวกลุ่มศุนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563" จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ต้อนรับคณะตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์ฯ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงพื้นทีติดตามการดำเนินงานการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการคัดกรองข้อมูลสำรวจและประเมินเกษตรกร (Smart Farmer) ด้านข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดยะลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 (จังหวัดสงขลา)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 (จังหวัดยะลา) ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 และนำคณะผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์เข้าตรวจประเมินการจัดระบบควบคุมภายในของกลุ่ม (ICS)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี รับการติดตามเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2563 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดดีหลวง ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ตำท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ตั้งจุดบริการประชาชน ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามการตรวจประเมินเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดนิทรรศการงาน "วันดินโลกจังหวัดสงขลา" ประจำปี 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ สำนักสงฆ์บ้านทัพหลวง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

( ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ตำบลบ้านข้าว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวป้ตตานี ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดยะลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว และติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อกรอกเอกสารการสมัครตรวจรับรองระบบข้าวอินทรีย์และ GAP

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ส่งมอบสื่อโมเดลและสำรวจรายชื่อชาวนาอาสา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมสาธิตการปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมงาน "วันข้าวและชาวนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562" ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ตรวจนับเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด จังหวัดยะลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมสัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด (จังหวัดยะลา)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับจังหวัด (จังหวัดสงขลา)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครรงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ (คลินิกเกษตร) จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวพื้นเมือง ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ณ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมจัดงานวันรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตร โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดนาหมอศรี ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ