King99

 

banner60 64seed

                            ข้อมูล  ณ  วันที่  17  มกราคม  2561
       พันธุ์ข้าว     ชั้นพันธุ์

กิโลกรัมละ

(บาท)

คงคลัง

(กก.)

ราคาต่อกระสอบ
ข้าวเฉี้ยงพัทลุง         -        21.00           -       525.00
ข้าวปทุมธานี 1         -        16.00           -       400.00
ข้าว กข29    จำหน่าย        15.00       69,325       375.00
ข้าว กข41    จำหน่าย        15.00     232,850       375.00

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

นางสาวอรอุมา บุญมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามงาน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีร่วมกับคณะทำงานฯ คัดเลือกกลุ่ม ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่พบตัวแทนเกษตรกรโครงการฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีจัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมา ประจำเดือนมกราคม 2561

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีจัดพิธีทำบุญศูนย์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2560

อ่านต่อ

นายจำลอง บุญแนบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามโรคระบาดและศัตรูข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีตั้งศูนย์บริการประชาชนตามโครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

อ่านต่อ

  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่สาธิตการทำนาโดยวิธีโยนกล้าให้แก่เกษตรกรในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อ่านต่อ

นายจรัญ ทับทิมทอง ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินแปลงนาข้าวอินทรีย์จากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

อ่านต่อ

นายจรัญ ทับทิมทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจประเมิน แปลงนาเบื้องต้นโครงการเกษตรอินทรีย์

อ่านต่อ

  นายจำลอง บุญแนบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตาม โครงการเกษตรอินทรีย์ และตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีและคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561

อ่านต่อ

นายสุวิทย์ แก้วมณี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บรรยายให้ความรู้และสาธิตการทำนาโดยวิธีการโยนกล้า

อ่านต่อ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีร่วมถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

อ่านต่อ

นายสุวิทย์ แก้วมณี ถ่ายทอดความรู้และปฏิบัติการ การทำนาโยน (การโยนกล้า)

อ่านต่อ

นายสุวิทย์  แก้วมณี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การทำนาโยน และการเตรียมต้นกล้า (การเพาะกล้า) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

อ่านต่อ

นายจำลอง บุญแนบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จับอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ต้อนรับคณะตรวจประเมิน ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้นภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับกาประเมินเบื้องต้น

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดสาธิตการทำนาและทำปุ๋ย ให้แก่นักเรียน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

จัดประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเครือข่าย ปี 2560

อ่านต่อ

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ จัดประชุมโครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและเครือข่าย ปี 2560

อ่านต่อ

จัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560

อ่านต่อ

จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน และเครือข่าย ปี 2560

อ่านต่อ

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ จัดประชุมคณะกรรมการ ภาคีเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านต่อ

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ จัดประชุมหารือ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีร่วมประชุมสัมมนาวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านต่อ

สาธิตการแปรรูปข้าวภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา

อ่านต่อ

นางผกามาส ทับทิมทอง และเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตร องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี

อ่านต่อ

นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

นางผกามาส ทับทิมทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี

อ่านต่อ

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ จัดประชุมหารือใน โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

นางสาวอรอุมา บุญมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ติดตามงานโครงการ Niche Market

อ่านต่อ

นางผกามาส ทับทิมทอง จัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี ณ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

อ่านต่อ

นายอัมพร ทองไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านต่อ

นางผกามาส ทับทิมทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมสัมมนา ขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก)

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี นำทีมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2560

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ ร่วมประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

อ่านต่อ

นางสาวอรอุมา บุญมี และเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี

อ่านต่อ

นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ ประชุมโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

อ่านต่อ

นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ ร่วมจัดประชุมโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

อ่านต่อ

นางสาวอรอุมา บุญมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าจัดอบรมหลักสูตร ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche Market)

อ่านต่อ

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ร่วมประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

อ่านต่อ

นายสุวิทย์ แก้วมณี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมสาธิต การทำนาโดยวิธีใช้เครื่องปักดำ อ.รามัน จ.ยะลา

อ่านต่อ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมกลุ่มชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าว Pre GAP อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

นายจำลอง บุญแนบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน ปี 2560 (Pre GAP)

อ่านต่อ

นางสาวอรอุมา บุญมี ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านต่อ

นายสุวิทย์ แก้วมณี ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในโครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ

  นางสาวอรอุมา บุญมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านต่อ

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

อ่านต่อ

นายสุวิทย์ แก้วมณี ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

นางสาวอรอุมา บุญมี ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านต่อ

นายอนัส อิแต และนายไชยา ชุมพราหมณ์ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเชิงพาณิชย์และการเพิ่มมูลค่าข้าวในพื้นที่

อ่านต่อ

นายสุวิทย์ แก้วมณี และนางผกามาศ ทับทิมทอง เข้าร่วมสัมมนารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมฯ ด้านข้าวระดับจังหวัด (ภาคใต้)

อ่านต่อ

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร "ระบบการควบคุมภายในแบบกลุ่ม"

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อสนับสนุนแผนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดพัทลุง ปี 2560

อ่านต่อ

จัดอบรมหลักสูตร "ระบบการควบคุมภายในแบบกลุ่ม" โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านต่อ

จัดประชุมเกษตรกร กิจกรรมการเรียนรู้ภายในชุมชน โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ปี 2560

อ่านต่อ

จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560

อ่านต่อ

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข57

อ่านต่อ

นางสาวชิดชนก ก่อเจดีย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามเพื่อตรวจประเมินแปลง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีต้อนรับคณะกรรมการจากกรมการข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

อ่านต่อ

นายสุวิทย์ แก้วมณี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา 

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำทีมออกกำลังกายตามนโยบายของท่านนายกฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมกาแฟยามเช้า เพื่อพบปะพูดคุยกับหน่วยงานราชการ

อ่านต่อ

นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีลงนามถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9

อ่านต่อ

สาธิตการทำนาโดยวิธีการโยนกล้า การปักดำ และการทำนาหว่านน้ำตม

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ ต้อนรับคณะตรวจประเมินฯจากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวจัดนิทรรศการเรื่องข้าว  ในงานของดีเมืองนรา  ครั้งที่  41  ประจำปี  2559

อ่านต่อ