King99

 

banner60 64 1 62

seed

                            ข้อมูล  ณ  วันที่  18  กรกฎาคม  2562
       พันธุ์ข้าว  ชั้นพันธุ์ / ฤดู

กิโลกรัมละ

        (บาท)

คงคลัง

(กก.)

ราคาต่อกระสอบ
ข้าว กข29 (รุ่น 2)

   จ / ล / 62

   ข / ล / 62

        15.00

        16.00

       83,275

     136,825

       375

       400

ข้าว กข29

   จ / ล / 61

   จ / ฝ / 61

        15.00

        15.00

     157,400

       72,575

       375

       375

ข้าว กข41

   จ / ล / 61

   ข / ล / 61

        15.00

        16.00

       21,650

       40,775

       375

       400

ข้าว ชัยนาท 1 (รุ่น 1)    ข / ฝ / 61         16.00        20,275        400
ข้าว ชัยนาท 1 (รุ่น 2)    จ / ฝ / 61         15.00        46,425        375
ข้าว ชัยนาท 1    จ / ล / 62         15.00        43,325        375

                              หมายเหตุ : จ คือ ชั้นพันธุ์จำหน่าย,  ข คือ ชั้นพันธุ์ขยาย

                                           ล คือ ฤดูแล้ง,  ฝ คือ ฤดูฝน

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเชิงแส

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวผู้ทำนาสหกรณ์การเกษตรระโนด

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ กลุ่มผลิตข้าวนาแปลงใหญ่แดนสงวน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้) เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมกิจกรรมนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group) การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในจังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนตัวแทนจำหน่าย

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าศูนย์ข้าวชุมชนในงานแสดงผลงานศูนย์ข้าวชุมชนเขตภาคใต้ต้นแบบ ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดยะลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) จังหวัดยะลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี มอบหนังสือรับรองผ่านการประมินเตรียมความพร้อมของกลุ่ม และติดตามกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวและร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อฤดูการปลูกใหม่ (Field Day)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับเกษตรอำเภอเพื่อเดินหน้าการดำเนินงานฯ เครือข่ายนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ขั้น T1 พื้นที่ภาคใต้

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านเชิงแส

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ ขั้น T1

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดการแข่งขันกีฬาสี "สานสัมพันธ์ ฅนข้าว ชาวตานี" ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ"

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชม ทรรศการงานวันลองกอง ครั้งที่ 43

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบการใช้งาน Mobile Application "ฟาร์มข้าวอัจฉริยะ" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดสาธิตการทำปุ๋ยหมักภายใต้ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ฯ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดโครงการนำนักเรียน/นักศึกษาศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน ICS ตามมาตรฐานรับรองแบบกลุ่ม

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน ICS

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายน ICS

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร มาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand และระบบควบคุมภายใน ICS

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีจัดโครงการศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อ.สะเดา จ.สงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านควนกบ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับกลุ่มผู้นำระดับจังหวัด

อ่านต่อ

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ จัดประชุมหน่วยงานภาคีโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและอารักข้าวจังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างจังหวัดยะลา

อ่านต่อ

นางสาวอรอุมา บุญมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามงาน

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีร่วมกับคณะทำงานฯ คัดเลือกกลุ่ม ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกรม

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่พบตัวแทนเกษตรกรโครงการฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีจัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมา ประจำเดือนมกราคม 2561

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีจัดพิธีทำบุญศูนย์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2560

อ่านต่อ

นายจำลอง บุญแนบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามโรคระบาดและศัตรูข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีตั้งศูนย์บริการประชาชนตามโครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

อ่านต่อ

  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ลงพื้นที่สาธิตการทำนาโดยวิธีโยนกล้าให้แก่เกษตรกรในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อ่านต่อ

นายจรัญ ทับทิมทอง ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมินแปลงนาข้าวอินทรีย์จากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี

อ่านต่อ

นายจรัญ ทับทิมทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจประเมิน แปลงนาเบื้องต้นโครงการเกษตรอินทรีย์

อ่านต่อ

  นายจำลอง บุญแนบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตาม โครงการเกษตรอินทรีย์ และตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีและคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561

อ่านต่อ

นายสุวิทย์ แก้วมณี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บรรยายให้ความรู้และสาธิตการทำนาโดยวิธีการโยนกล้า

อ่านต่อ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีร่วมถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

อ่านต่อ

นายสุวิทย์ แก้วมณี ถ่ายทอดความรู้และปฏิบัติการ การทำนาโยน (การโยนกล้า)

อ่านต่อ

นายสุวิทย์  แก้วมณี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การทำนาโยน และการเตรียมต้นกล้า (การเพาะกล้า) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

อ่านต่อ

นายจำลอง บุญแนบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จับอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่)

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ต้อนรับคณะตรวจประเมิน ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้นภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้น

อ่านต่อ