Black Ribbon

King99

 
banner1

process2

 

ข้อมูล ณ  วันที่  5  กรกฎาคม  2560

เมล็ดพันธุ์

ที่มีจำหน่าย

มีจำหน่าย

(กิโลกรัม) 

ราคากิโลกรัมละ

(กิโลกรัม)

ราคา/กระสอบ

บรรจุ 25 กิโลกรัม 

ข้าว เฉี้ยงพัทลุง  1,550  21.00 525.00 
ข้าว ปทุมธานี 1  -  16.00  400.00
ข้าว กข29  -  16.00  400.00
ข้าว กข41 - 16.00 400.00

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี นำทีมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2560

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ ร่วมประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

อ่านต่อ

นางสาวอรอุมา บุญมี และเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี

อ่านต่อ

นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ ประชุมโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

อ่านต่อ

นายฉลองชัย  พรหมสุวรรณ ร่วมจัดประชุมโครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

อ่านต่อ

นางสาวอรอุมา บุญมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าจัดอบรมหลักสูตร ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (Niche Market)

อ่านต่อ

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ร่วมประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

อ่านต่อ

นายสุวิทย์ แก้วมณี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมสาธิต การทำนาโดยวิธีใช้เครื่องปักดำ อ.รามัน จ.ยะลา

อ่านต่อ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและส่งเสริมกลุ่มชาวนาผู้บริหารจัดการศัตรูข้าว

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าว Pre GAP อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

นายจำลอง บุญแนบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน ปี 2560 (Pre GAP)

อ่านต่อ

นางสาวอรอุมา บุญมี ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านต่อ

นายสุวิทย์ แก้วมณี ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในโครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ

  นางสาวอรอุมา บุญมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านต่อ

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

อ่านต่อ

นายสุวิทย์ แก้วมณี ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

นางสาวอรอุมา บุญมี ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านต่อ

นายอนัส อิแต และนายไชยา ชุมพราหมณ์ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเชิงพาณิชย์และการเพิ่มมูลค่าข้าวในพื้นที่

อ่านต่อ

นายสุวิทย์ แก้วมณี และนางผกามาศ ทับทิมทอง เข้าร่วมสัมมนารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมฯ ด้านข้าวระดับจังหวัด (ภาคใต้)

อ่านต่อ

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร "ระบบการควบคุมภายในแบบกลุ่ม"

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อสนับสนุนแผนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดพัทลุง ปี 2560

อ่านต่อ

จัดอบรมหลักสูตร "ระบบการควบคุมภายในแบบกลุ่ม" โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านต่อ

จัดประชุมเกษตรกร กิจกรรมการเรียนรู้ภายในชุมชน โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ปี 2560

อ่านต่อ

จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560

อ่านต่อ

นายฉลองชัย พรหมสุวรรณ ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข57

อ่านต่อ

นางสาวชิดชนก ก่อเจดีย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามเพื่อตรวจประเมินแปลง

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีต้อนรับคณะกรรมการจากกรมการข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

อ่านต่อ

นายสุวิทย์ แก้วมณี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา 

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำทีมออกกำลังกายตามนโยบายของท่านนายกฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมกาแฟยามเช้า เพื่อพบปะพูดคุยกับหน่วยงานราชการ

อ่านต่อ

นายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีลงนามถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9

อ่านต่อ

สาธิตการทำนาโดยวิธีการโยนกล้า การปักดำ และการทำนาหว่านน้ำตม

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ ต้อนรับคณะตรวจประเมินฯจากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวจัดนิทรรศการเรื่องข้าว  ในงานของดีเมืองนรา  ครั้งที่  41  ประจำปี  2559

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี

อ่านต่อ

 .  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 

อ่านต่อ

จัดคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

      จัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างทำนาเพื่อสร้างเครือข่าย (เครื่องจักรกลการเกษตร ) 

อ่านต่อ

ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ